Yaren mutanen Holland lambobi daga 1 zuwa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Sifili Nul -
1 Daya één -
2 Biyu Twee -
3 Uku Drie -
4 Hudu Vier -
5 Biyar Vijf -
6 Shida Zes -
7 Bakwai Zeven -
8 Takwas Acht -
9 Tara Negen -
10 Goma Tien -
11 Goma sha Elf -
12 Goma sha biyu Twaalf -
13 Goma sha uku Dertien -
14 Goma sha huɗu Veertien -
15 Goma sha biyar Vijftien -
16 Goma sha shida Zestien -
17 Goma sha bakwai Zeventien -
18 Goma sha takwas Achttien -
19 Goma sha tara Negentien -
20 Ashirin Twintig -
21 Ashirin da daya Eenentwintig -
22 Ashirin da biyu Tweeëntwintig -
23 Ashirin da uku Drieëntwintig -
24 Ashirin da hudu Vierentwintig -
25 Ashirin da biyar Vijfentwintig -
26 Ashirin da shida Zesentwintig -
27 Ashirin da bakwai Zevenentwintig -
28 Ashirin da takwas Achtentwintig -
29 Ashirin da tara Negenentwintig -
30 Talatin Dertig -
31 Talatin daya Eenendertig -
32 Talatin da biyu Tweeëndertig -
33 Talatin uku Drieëndertig -
34 Talatin da hudu Vierendertig -
35 Talatin da biyar Vijfendertig -
36 Talatin da shida Zesendertig -
37 Talatin da bakwai Zevenendertig -
38 Talatin da takwas Achtendertig -
39 Talatin da tara Negenendertig -
40 Arba'in Veertig -
41 Arba'in daya Eenenveertig -
42 Arba'in da biyu Tweeenveertig -
43 Arba'in uku Drieënveertig -
44 Arba'in da hudu Vierenveertig -
45 Arba'in da hudu Vijfenveertig -
46 Arba'in da shida Zesenveertig -
47 Arba'in da bakwai Zevenenveertig -
48 Arba'in da takwas Achtenveertig -
49 Arba'in da tara Negenenveertig -
50 Hamsin Vijftig -
51 Hamsin daya Eenenvijftig -
52 Hamsin da biyu Tweeënvijftig -
53 Hamsin uku Drieënvijftig -
54 Hamsin da hudu Vierenvijftig -
55 Hamsin da biyar Vijfenvijftig -
56 Hamsin da shida Zesenvijftig -
57 Hamsin da bakwai Zevenenvijftig -
58 Hamsin da takwas Achtenvijftig -
59 Hamsin da tara Negenenvijftig -
60 Sittin Zestig -
61 Sittin daya Eenenzestig -
62 Sittin da biyu Tweeënzestig -
63 Sittin uku Drieënzestig -
64 Sittin da hudu Vierenzestig -
65 Sittin da biyar Vijfenzestig -
66 Sittin da shida Zesenzestig -
67 Sittin da bakwai Zevenenzestig -
68 Sittin da takwas Achtenzestig -
69 Sittin da tara Negenenzestig -
70 Saba'in Zeventig -
71 Saba'in daya Eenenzeventig -
72 Saba'in da biyu Tweeënzeventig -
73 Saba'in uku Zeventig drie -
74 Saba'in da hudu Vierenzeventig -
75 Saba'in da biyar Vijfenzeventig -
76 Saba'in da shida Zesenzeventig -
77 Saba'in da bakwai Zeventig zeven -
78 Saba'in da takwas Achtenzeventig -
79 Saba'in da tara Negenenzeventig -
80 Tamanin Tachtig -
81 Tamanin daya Eenentachtig -
82 Tamanin da biyu Tweeëntachtig -
83 Tamanin uku Drieëntachtig -
84 Tamanin da hudu Vierentachtig -
85 Tamanin da biyar Vijfentachtig -
86 Tamanin da shida Zesentachtig -
87 Tamanin da bakwai Zevenentachtig -
88 Tamanin da takwas Achtentachtig -
89 Tamanin da tara Negenentachtig -
90 Tasa'in Negentig -
91 Tasa'in daya Eenennegentig -
92 Tasa'in da biyu Tweeënnegentig -
93 Tasa'in uku Drieënnegentig -
94 Casa'in da hudu Vierennegentig -
95 Tasa'in da biyar Vijfennegentig -
96 Tasa'in da shida Zesennegentig -
97 Casa'in da bakwai Negentig zeven -
98 Tasa'in da takwas Achtennegentig -
99 Tasa'in da tara Negenennegentig -
100 Xari Honderd -