Nummer på uzbekiska

Nummer på uzbekiska

# svenska uzbekiska Sound
0 noll no'l
1 ett bir
2 två ikki
3 tre uch
4 fyra to'rt
5 fem besh
6 sex olti
7 sju yetti
8 åtta sakkiz
9 nio to'qqiz
10 tio o'n
11 elva o'n bir
12 tolv o'n ikki
13 tretton o'n uch
14 fjorton o'n to'rt
15 femton o'n besh
16 sexton o'n olti
17 sjutton o'n yetti
18 arton o'n sakkiz
19 nitton o'n to'qqiz
20 tjugo yigirma
21 tjugoett yigirma bir
22 tjugotvå yigirma ikki
23 tjugotre yigirma uch
24 tjugofyra yigirma to'rt
25 tjugofem yigirma besh
26 tjugosex yigirma olti
27 tjugosju yigirma yetti
28 tjugoåtta yigiıma sakkiz
29 tjugonio yigirına to'qqiz
30 trettio o'ttiz
31 trettioett o'ttiz bir
32 trettiotvå o'ttiz ikki
33 trettiotre o'ttiz uch
34 trettiofyra o'ttiz to'rt
35 trettiofem o'ttiz besh
36 trettiosex o'ttiz olti
37 trettiosju o'ttiz yetti
38 trettioåtta o'ttiz sakkiz
39 trettionio o'ttiz to'qqiz
40 fyrtio qirq
41 fyrtioett qirq bir
42 fyrtiotvå qirq ikki
43 fyrtiotre qirq uch
44 fyrtiofyra qirq to'rt
45 fyrtiofem qirq besh
46 fyrtiosex qirq olti
47 fyrtiosju qirq yetti
48 fyrtiåtta qirq sakkiz
49 fyrtionio qirq to'qqiz
50 femtio ellik
51 femtioett ellik bir
52 femtiotvå ellik ikki
53 femtiotre ellik uch
54 femtiofyra ellik to'rt
55 femtiofem ellik besh
56 femtiosex ellik olti
57 femtiosju ellik yetti
58 femtioåtta ellik sakkiz
59 femtionio ellik to'qqiz
60 sextio oltmish
61 sextioett oltmish bir
62 sextiotvå oltmish ikki
63 sextiotre oltmish uch
64 sextiofyra oltmish to'rt
65 sextiofem oltmish besh
66 sextiosex oltmish olti
67 sextiosju oltmish yetti
68 sextioåtta oltmish sakkiz
69 sextionio oltmish to'qqiz
70 sjuttio yetmish
71 sjuttioett yetmish bir
72 sjuttiotvå yetmish ikki
73 sjuttiotre yetmish uch
74 sjuttiofyra yetmish to'rt
75 sjuttiofem yetmish besh
76 sjuttiosex yetmish olti
77 sjuttiosju yetmish yetti
78 sjuttioåtta yetmish sakkiz
79 sjuttionio yetmish to'qqiz
80 åttio sakson
81 åttoiett sakson bir
82 åttiotvå sakson ikki
83 åttiotre sakson uch
84 åttiofyra sakson to'rt
85 åttiofem sakson besh
86 åttiosex sakson olti
87 åttiosju sakson yetti
88 åttioåtta sakson sakkiz
89 åttionio sakson to'qqiz
90 nittio to'qson
91 nittioett to'qson bir
92 nittiotvå to'qson ikki
93 nittiotre to'qson uch
94 nittiofyra to'qson to'rt
95 nittiofem to'qson besh
96 nittiosex to'qson olti
97 nittiosju to'qson yetti
98 nittioåtta to'qson sakkiz
99 nittionio to'qson to'qqiz
100 hundra bir yuz

Comments