Sin lambobi daga 1 zuwa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Sifili
1 Daya
2 Biyu
3 Uku
4 Hudu
5 Biyar
6 Shida
7 Bakwai
8 Takwas
9 Tara
10 Goma
11 Goma sha 十一
12 Goma sha biyu 十二
13 Goma sha uku 十三
14 Goma sha huɗu 十四
15 Goma sha biyar 十五
16 Goma sha shida 十六
17 Goma sha bakwai 十七
18 Goma sha takwas 十八
19 Goma sha tara 十九
20 Ashirin 二十
21 Ashirin da daya 二十一
22 Ashirin da biyu 二十二
23 Ashirin da uku 二十三
24 Ashirin da hudu 二十四
25 Ashirin da biyar 二十五
26 Ashirin da shida 二十六
27 Ashirin da bakwai 二十七
28 Ashirin da takwas 二十八
29 Ashirin da tara 二十九
30 Talatin 三十
31 Talatin daya 三十一
32 Talatin da biyu 三十二
33 Talatin uku 三十三
34 Talatin da hudu 三十四
35 Talatin da biyar 三十五
36 Talatin da shida 三十六
37 Talatin da bakwai 三十七
38 Talatin da takwas 三十八
39 Talatin da tara 三十九
40 Arba'in 四十
41 Arba'in daya 四十一
42 Arba'in da biyu 四十二
43 Arba'in uku 四十三
44 Arba'in da hudu 四十四
45 Arba'in da hudu 四十五
46 Arba'in da shida 四十六
47 Arba'in da bakwai 四十七
48 Arba'in da takwas 四十八
49 Arba'in da tara 四十九
50 Hamsin 五十
51 Hamsin daya 五十一
52 Hamsin da biyu 五十二
53 Hamsin uku 五十三
54 Hamsin da hudu 五十四
55 Hamsin da biyar 五十五
56 Hamsin da shida 五十六
57 Hamsin da bakwai 五十七
58 Hamsin da takwas 五十八
59 Hamsin da tara 五十九
60 Sittin 六十
61 Sittin daya 六十一
62 Sittin da biyu 六十二
63 Sittin uku 六十三
64 Sittin da hudu 六十四
65 Sittin da biyar 六十五
66 Sittin da shida 六十六
67 Sittin da bakwai 六十七
68 Sittin da takwas 六十八
69 Sittin da tara 六十九
70 Saba'in 七十
71 Saba'in daya 七十一
72 Saba'in da biyu 七十二
73 Saba'in uku 七十三
74 Saba'in da hudu 七十四
75 Saba'in da biyar 七十五
76 Saba'in da shida 七十六
77 Saba'in da bakwai 七十七
78 Saba'in da takwas 七十八
79 Saba'in da tara 七十九
80 Tamanin 八十
81 Tamanin daya 八十一
82 Tamanin da biyu 八十二
83 Tamanin uku 八十三
84 Tamanin da hudu 八十四
85 Tamanin da biyar 八十五
86 Tamanin da shida 八十六
87 Tamanin da bakwai 八十七
88 Tamanin da takwas 八十八
89 Tamanin da tara 八十九
90 Tasa'in 九十
91 Tasa'in daya 九十一
92 Tasa'in da biyu 九十二
93 Tasa'in uku 九十三
94 Casa'in da hudu 九十四
95 Tasa'in da biyar 九十五
96 Tasa'in da shida 九十六
97 Casa'in da bakwai 九十七
98 Tasa'in da takwas 九十八
99 Tasa'in da tara 九十九
100 Xari