Jamus lambobi daga 1 zuwa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Sifili Null
1 Daya Eins
2 Biyu Zwei
3 Uku Drei
4 Hudu Vier
5 Biyar Fünf
6 Shida Sechs
7 Bakwai Sieben
8 Takwas Acht
9 Tara Neun
10 Goma Zehn
11 Goma sha Elf
12 Goma sha biyu Zwölf
13 Goma sha uku Dreizehn
14 Goma sha huɗu Vierzehn
15 Goma sha biyar Fünfzehn
16 Goma sha shida Sechzehn
17 Goma sha bakwai Siebzehn
18 Goma sha takwas Achtzehn
19 Goma sha tara Neunzehn
20 Ashirin Zwanzig
21 Ashirin da daya Einundzwanzig
22 Ashirin da biyu Zweiundzwanzig
23 Ashirin da uku Dreiundzwanzig
24 Ashirin da hudu Vierundzwanzig
25 Ashirin da biyar Fϋnfundzwanzig
26 Ashirin da shida Sechsundzwanzig
27 Ashirin da bakwai Siebenundzwanzig
28 Ashirin da takwas Achtundzwanzig
29 Ashirin da tara Neunundzwanzig
30 Talatin Dreißig
31 Talatin daya Einunddreißig
32 Talatin da biyu Zweiunddreißig
33 Talatin uku Dreiunddreißig
34 Talatin da hudu Vierunddreißig
35 Talatin da biyar Fϋnfunddreißig
36 Talatin da shida Sechsunddreißig
37 Talatin da bakwai Siebenunddreißig
38 Talatin da takwas Achtunddreißig
39 Talatin da tara Neununddreißig
40 Arba'in Vierzig
41 Arba'in daya Einundvierzig
42 Arba'in da biyu Zweiundvierzig
43 Arba'in uku Dreiundvierzig
44 Arba'in da hudu Vierundvierzig
45 Arba'in da hudu Fϋnfundvierzig
46 Arba'in da shida Sechsundvierzig
47 Arba'in da bakwai Siebenundvierzig
48 Arba'in da takwas Achtundvierzig
49 Arba'in da tara Neunundvierzig
50 Hamsin Fϋnfzig
51 Hamsin daya Einundfϋnfzig
52 Hamsin da biyu Zweiundfϋnfzig
53 Hamsin uku Dreiundfϋnfzig
54 Hamsin da hudu Vierundfϋnfzig
55 Hamsin da biyar Fϋnfundfϋnfzig
56 Hamsin da shida Sechsundfϋnfzig
57 Hamsin da bakwai Siebenundfϋnfzig
58 Hamsin da takwas Achtundfϋnfzig
59 Hamsin da tara Neunundfünfzig
60 Sittin Sechzig
61 Sittin daya Einundsechzig
62 Sittin da biyu Zweiundsechzig
63 Sittin uku Dreiundsechzig
64 Sittin da hudu Vierundsechzig
65 Sittin da biyar Fϋnfundsechzig
66 Sittin da shida Sechsundsechzig
67 Sittin da bakwai Siebenundsechzig
68 Sittin da takwas Achtundsechzig
69 Sittin da tara Neunundsechzig
70 Saba'in Siebzig
71 Saba'in daya Einundsiebzig
72 Saba'in da biyu Zweiundsiebzig
73 Saba'in uku Dreiundsiebzig
74 Saba'in da hudu Vierundsiebzig
75 Saba'in da biyar Fϋnfundsiebzig
76 Saba'in da shida Sechsundsiebzig
77 Saba'in da bakwai Siebenundsiebzig
78 Saba'in da takwas Achtundsiebzig
79 Saba'in da tara Neunundsiebzig
80 Tamanin Achtzig
81 Tamanin daya Einundachtzig
82 Tamanin da biyu Zweiundachtzig
83 Tamanin uku Dreiundachtzig
84 Tamanin da hudu Vierundachtzig
85 Tamanin da biyar Fϋnfundachtzig
86 Tamanin da shida Sechsundachtzig
87 Tamanin da bakwai Siebenundachtzig
88 Tamanin da takwas Achtundachtzig
89 Tamanin da tara Neunundachtzig
90 Tasa'in Neunzig
91 Tasa'in daya Einundneunzig
92 Tasa'in da biyu Zweiundneunzig
93 Tasa'in uku Dreiundneunzig
94 Casa'in da hudu Vierundneunzig
95 Tasa'in da biyar Fϋnfundneunzig
96 Tasa'in da shida Sechsundneunzig
97 Casa'in da bakwai Siebenundneunzig
98 Tasa'in da takwas Achtundneunzig
99 Tasa'in da tara Neunundneunzig
100 Xari Hundert