# ગુજરાતી ઇન્ડોનેશિયન Sound
0 શૂન્ય nol
1 એક satu
2 બે dua
3 ત્રણ tiga
4 ચાર empat
5 પાંચ lima
6 enam
7 સાત tujuh
8 આઠ delapan
9 નવ sembilan
10 દસ sepuluh
11 અગિયાર sebelas
12 બાર dua belas
13 તેર tiga belas
14 ચૌદ empat belas
15 પંદર lima belas
16 સોળ enam belas
17 સત્તર tujuh belas
18 અઢાર delapan belas
19 ઓગણિસ sembilan belas
20 વીસ dua puluh
21 એકવીસ dua puluh satu
22 બાવીસ dua puluh dua
23 તેવીસ dua puluh tiga
24 ચોવીસ dua puluh empat
25 પચ્ચીસ dua puluh lima
26 છવીસ dua puluh enam
27 સત્તાવીસ dua puluh tujuh
28 અઠ્ઠાવીસ dua puluh delapan
29 ઓગણત્રીસ dua puluh sembilan
30 ત્રીસ tiga puluh
31 એકત્રીસ tiga puluh satu
32 બત્રીસ tiga puluh dua
33 તેત્રીસ tiga puluh tiga
34 ચોત્રીસ tiga puluh empat
35 પાંત્રીસ tiga puluh lima
36 છત્રીસ tiga puluh enam
37 સડત્રીસ tiga puluh tujuh
38 અડત્રીસ tiga puluh delapan
39 ઓગણચાલીસ tiga puluh sembilan
40 ચાલીસ empat puluh
41 એકતાલીસ empat puluh satu
42 બેતાલીસ empat puluh dua
43 ત્રેતાલીસ empat puluh tiga
44 ચુંમાલીસ empat puluh empat
45 પિસ્તાલીસ empat puluh lima
46 છેતાલીસ empat puluh enam
47 સુડતાલીસ empat puluh tujuh
48 અડતાલીસ empat puluh delapan
49 ઓગણપચાસ empat puluh sembilan
50 પચાસ lima puluh
51 એકાવન lima puluh satu
52 બાવન lima puluh dua
53 ત્રેપન lima puluh tiga
54 ચોપન lima puluh empat
55 પંચાવન lima puluh lima
56 છપ્પન lima puluh enam
57 સત્તાવન lima puluh tujuh
58 અઠ્ઠાવન lima puluh delapan
59 ઓગણસાઠ lima puluh sembilan
60 સાઈઠ enam puluh
61 એકસઠ enam puluh satu
62 બાસઠ enam puluh dua
63 ત્રેસઠ enam puluh tiga
64 ચોસઠ enam puluh empat
65 પાંસઠ enam puluh lima
66 છાસઠ enam puluh enam
67 સડસઠ enam puluh tujuh
68 અડસઠ enam puluh delapan
69 અગણોસિત્તેર enam puluh sembilan
70 સિત્તેર tujuh puluh
71 એકોતેર tujuh puluh satu
72 બોતેર tujuh puluh dua
73 તોતેર tujuh puluh tiga
74 ચુમોતેર tujuh puluh empat
75 પંચોતેર tujuh puluh lima
76 છોતેર tujuh puluh enam
77 સિત્યોતેર tujuh puluh tujuh
78 ઇઠ્યોતેર tujuh puluh delapan
79 ઓગણાએંસી tujuh puluh sembilan
80 એંસી delapan puluh
81 એક્યાસી delapan puluh satu
82 બ્યાસી delapan puluh dua
83 ત્યાસી delapan puluh tiga
84 ચોર્યાસી delapan puluh empat
85 પંચાસી delapan puluh lima
86 છ્યાસી delapan puluh enam
87 સિત્યાસી delapan puluh tujuh
88 ઈઠ્યાસી delapan puluh delapan
89 નેવ્યાસી delapan puluh sembilan
90 નેવું sembilan puluh
91 એકાણું sembilan puluh satu
92 બાણું sembilan puluh dua
93 ત્રાણું sembilan puluh tiga
94 ચોરાણું sembilan puluh empat
95 પંચાણું sembilan puluh lima
96 છન્નું sembilan puluh enam
97 સત્તાણું sembilan puluh tujuh
98 અઠ્ઠાણું sembilan puluh delapan
99 નવ્વાણું sembilan puluh sembilan
100 સો seratus

Comments