# ગુજરાતી આફ્રિકી Sound
0 શૂન્ય nul
1 એક een
2 બે twee
3 ત્રણ drie
4 ચાર vier
5 પાંચ vyf
6 ses
7 સાત sewe
8 આઠ agt
9 નવ nege
10 દસ tien
11 અગિયાર elf
12 બાર twaalf
13 તેર dertien
14 ચૌદ veertien
15 પંદર vyftien
16 સોળ sestien
17 સત્તર sewentien
18 અઢાર agttien
19 ઓગણિસ negentien
20 વીસ twintig
21 એકવીસ een en twintig
22 બાવીસ twee en twintig
23 તેવીસ drie en twintig
24 ચોવીસ vier en twintig
25 પચ્ચીસ vyf en twintig
26 છવીસ ses en twintig
27 સત્તાવીસ sewe en twintig
28 અઠ્ઠાવીસ agt en twintig
29 ઓગણત્રીસ nege en twintig
30 ત્રીસ dertig
31 એકત્રીસ een en dertig
32 બત્રીસ twee en dertig
33 તેત્રીસ drie en dertig
34 ચોત્રીસ vier en dertig
35 પાંત્રીસ vyf en dertig
36 છત્રીસ ses en dertig
37 સડત્રીસ sewe en dertig
38 અડત્રીસ agt en dertig
39 ઓગણચાલીસ nege en dertig
40 ચાલીસ veertig
41 એકતાલીસ een en veertig
42 બેતાલીસ twee en veertig
43 ત્રેતાલીસ drie en veertig
44 ચુંમાલીસ vier en veertig
45 પિસ્તાલીસ vyf en veertig
46 છેતાલીસ ses en veertig
47 સુડતાલીસ sewe en veertig
48 અડતાલીસ agt en veertig
49 ઓગણપચાસ nege en veertig
50 પચાસ vyftig
51 એકાવન een en vyftig
52 બાવન twee en vyftig
53 ત્રેપન drie en vyftig
54 ચોપન vier en vyftig
55 પંચાવન vyf en vyftig
56 છપ્પન ses en vyftig
57 સત્તાવન sewe en vyftig
58 અઠ્ઠાવન agt en vyftig
59 ઓગણસાઠ nege en vyftig
60 સાઈઠ sestig
61 એકસઠ een en sestig
62 બાસઠ twee en sestig
63 ત્રેસઠ drie en sestig
64 ચોસઠ vier en sestig
65 પાંસઠ vyf en sestig
66 છાસઠ ses en sestig
67 સડસઠ sewe en sestig
68 અડસઠ agt en sestig
69 અગણોસિત્તેર nege en sestig
70 સિત્તેર sewentig
71 એકોતેર een en sewentig
72 બોતેર twee en sewentig
73 તોતેર drie en sewentig
74 ચુમોતેર vier en sewentig
75 પંચોતેર vyf en sewentig
76 છોતેર ses en sewentig
77 સિત્યોતેર sewe en sewentig
78 ઇઠ્યોતેર agt en sewentig
79 ઓગણાએંસી nege en sewentig
80 એંસી tagtig
81 એક્યાસી een en tagtig
82 બ્યાસી twee en tagtig
83 ત્યાસી drie en tagtig
84 ચોર્યાસી vier en tagtig
85 પંચાસી vyf en tagtig
86 છ્યાસી ses en tagtig
87 સિત્યાસી sewe en tagtig
88 ઈઠ્યાસી agt en tagtig
89 નેવ્યાસી nege en tagtig
90 નેવું negentig
91 એકાણું een en negentig
92 બાણું twee en negentig
93 ત્રાણું drie en negentig
94 ચોરાણું vier en negentig
95 પંચાણું vyf en negentig
96 છન્નું ses en negentig
97 સત્તાણું sewe en negentig
98 અઠ્ઠાણું agt en negentig
99 નવ્વાણું nege en negentig
100 સો een honderd

Comments