Finnish lambobi daga 1 zuwa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Sifili Nolla
1 Daya Yksi
2 Biyu Kaksi
3 Uku Kolme
4 Hudu Neljä
5 Biyar Viisi
6 Shida Kuusi
7 Bakwai Seitsemän
8 Takwas Kahdeksan
9 Tara Yhdeksän
10 Goma Kymmenen
11 Goma sha Yksitoista
12 Goma sha biyu Kaksitoista
13 Goma sha uku Kolmetoista
14 Goma sha huɗu Neljätoista
15 Goma sha biyar Viisitoista
16 Goma sha shida Kuusitoista
17 Goma sha bakwai Seitsemäntoista
18 Goma sha takwas Kahdeksantoista
19 Goma sha tara Yhdeksäntoista
20 Ashirin Kaksikymmentä
21 Ashirin da daya Kaksikymmentäyksi
22 Ashirin da biyu Kaksikymmentäkaksi
23 Ashirin da uku Kaksikymmentä kolme
24 Ashirin da hudu Kaksikymmentäneljä
25 Ashirin da biyar Kaksikymmentäviisi
26 Ashirin da shida Kaksikymmentä kuusi
27 Ashirin da bakwai Kaksikymmentä seitsemän
28 Ashirin da takwas Kaksikymmentäkahdeksan
29 Ashirin da tara Kaksikymmentä yhdeksän
30 Talatin Kolmekymmentä
31 Talatin daya Kolmekymmentäyksi
32 Talatin da biyu Kolmekymmentäkaksi
33 Talatin uku Kolmekymmentä kolme
34 Talatin da hudu Kolmekymmentä neljä
35 Talatin da biyar Kolmekymmentä viisi
36 Talatin da shida Kolmekymmentä kuusi
37 Talatin da bakwai Kolmekymmentäseitsemän
38 Talatin da takwas Kolmekymmentä kahdeksan
39 Talatin da tara Kolmekymmentä yhdeksän
40 Arba'in Neljäkymmentä
41 Arba'in daya Neljäkymmentä yksi
42 Arba'in da biyu Neljäkymmentä kaksi
43 Arba'in uku Neljäkymmentä kolme
44 Arba'in da hudu Neljäkymmentä neljä
45 Arba'in da hudu Neljäkymmentäviisi
46 Arba'in da shida Neljäkymmentä kuusi
47 Arba'in da bakwai Neljäkymmentä seitsemän
48 Arba'in da takwas Neljäkymmentä kahdeksan
49 Arba'in da tara Neljäkymmentä yhdeksän
50 Hamsin Viisikymmentä
51 Hamsin daya Viisikymmentä yksi
52 Hamsin da biyu Viisikymmentä kaksi
53 Hamsin uku Viisikymmentä kolme
54 Hamsin da hudu Viisikymmentä neljä
55 Hamsin da biyar Viisikymmentä viisi
56 Hamsin da shida Viisikymmentä kuusi
57 Hamsin da bakwai Viisikymmentä seitsemän
58 Hamsin da takwas Viisikymmentä kahdeksan
59 Hamsin da tara Viisikymmentä yhdeksän
60 Sittin Kuusikymmentä
61 Sittin daya Kuusikymmentä yksi
62 Sittin da biyu Kuusikymmentä kaksi
63 Sittin uku Kuusikymmentäkolme
64 Sittin da hudu Kuusikymmentä neljä
65 Sittin da biyar Kuusikymmentä viisi
66 Sittin da shida Kuusikymmentä kuusi
67 Sittin da bakwai Kuusikymmentä seitsemän
68 Sittin da takwas Kuusikymmentä kahdeksan
69 Sittin da tara Kuusikymmentä yhdeksän
70 Saba'in Seitsemänkymmentä
71 Saba'in daya Seitsemänkymmentä yksi
72 Saba'in da biyu Seitsemänkymmentä kaksi
73 Saba'in uku Seitsemänkymmentä kolme
74 Saba'in da hudu Seitsemänkymmentä neljä
75 Saba'in da biyar Seitsemänkymmentä viisi
76 Saba'in da shida Seitsemänkymmentä kuusi
77 Saba'in da bakwai Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Saba'in da takwas Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Saba'in da tara Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Tamanin Kahdeksankymmentä
81 Tamanin daya Kahdeksankymmentä yksi
82 Tamanin da biyu Kahdeksankymmentä kaksi
83 Tamanin uku Kahdeksankymmentä kolme
84 Tamanin da hudu Kahdeksankymmentä neljä
85 Tamanin da biyar Kahdeksankymmentä viisi
86 Tamanin da shida Kahdeksankymmentä kuusi
87 Tamanin da bakwai Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Tamanin da takwas Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Tamanin da tara Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Tasa'in Yhdeksänkymmentä
91 Tasa'in daya Yhdeksänkymmentäyksi
92 Tasa'in da biyu Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Tasa'in uku Ninety kolme
94 Casa'in da hudu Ninety neljä
95 Tasa'in da biyar Yhdeksänkymmentä viisi
96 Tasa'in da shida Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Casa'in da bakwai Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Tasa'in da takwas Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Tasa'in da tara Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Xari Sata