Cebuano lambobi daga 1 zuwa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Sifili Zero -
1 Daya Usa -
2 Biyu Duha ka -
3 Uku Tulo ka -
4 Hudu Upat ka -
5 Biyar Lima ka -
6 Shida Unom ka -
7 Bakwai Pito ka -
8 Takwas Walo ka -
9 Tara Siyam -
10 Goma Napulo ka mga -
11 Goma sha Onse -
12 Goma sha biyu Napulog Duha ka mga -
13 Goma sha uku Trese -
14 Goma sha huɗu Napulo ug upat ka -
15 Goma sha biyar Kinse -
16 Goma sha shida Napulo ug unom ka -
17 Goma sha bakwai Sa napulo ug pito -
18 Goma sha takwas Sa napulo ug walo -
19 Goma sha tara Napulo ug siyam -
20 Ashirin Baynte -
21 Ashirin da daya Baynte sa usa ka -
22 Ashirin da biyu Kaluhaan ug duha ka -
23 Ashirin da uku Baynte sa tulo ka -
24 Ashirin da hudu Kaluhaan ug upat ka -
25 Ashirin da biyar Kaluhaan ug lima ka -
26 Ashirin da shida Baynte unom ka -
27 Ashirin da bakwai Baynte pito ka -
28 Ashirin da takwas Baynte walo ka -
29 Ashirin da tara Kaluhaan ug siyam ka -
30 Talatin Katloan -
31 Talatin daya Katloan ka sa usa ka -
32 Talatin da biyu Katloan ug duha ka -
33 Talatin uku Katloan ka sa tulo ka -
34 Talatin da hudu Katloan ug upat ka -
35 Talatin da biyar Katloan ka ug lima ka -
36 Talatin da shida Katloan ka sa unom ka -
37 Talatin da bakwai Katloan ka pito ka -
38 Talatin da takwas Katloan walo ka -
39 Talatin da tara Katloan ug siyam ka -
40 Arba'in Kap-atan -
41 Arba'in daya Kap-atan sa usa ka -
42 Arba'in da biyu Kap-atan ug duha ka -
43 Arba'in uku Kap-atan sa tulo ka -
44 Arba'in da hudu Kap-atan ug upat ka -
45 Arba'in da hudu Kap-atan ug lima ka -
46 Arba'in da shida Kap-atan ug unom ka -
47 Arba'in da bakwai Kap-atan ug pito ka -
48 Arba'in da takwas Kap-atan ug walo ka mga -
49 Arba'in da tara Kap-atan ug siyam ka -
50 Hamsin Kalim-an -
51 Hamsin daya Kalim-an sa usa ka -
52 Hamsin da biyu Kalim-an sa duha ka mga -
53 Hamsin uku Kalim-an sa tulo ka mga -
54 Hamsin da hudu Kalim-an sa upat ka -
55 Hamsin da biyar Kalim-an sa lima ka -
56 Hamsin da shida Kalim-an ug unom ka -
57 Hamsin da bakwai Kalim-an ug pito ka -
58 Hamsin da takwas Kalim-an sa walo ka -
59 Hamsin da tara Kalim-an ug siyam ka -
60 Sittin Kan-uman -
61 Sittin daya Kan-uman ka sa usa ka -
62 Sittin da biyu Kan-uman ug duha ka -
63 Sittin uku Kan-uman sa tulo ka -
64 Sittin da hudu Kan-uman ug upat ka -
65 Sittin da biyar Kan-uman ug lima ka -
66 Sittin da shida Kan-uman ug unom ka -
67 Sittin da bakwai Kan-uman ug pito ka -
68 Sittin da takwas Kan-uman ug walo ka mga -
69 Sittin da tara Kan-uman ug siyam ka -
70 Saba'in Seventy -
71 Saba'in daya Seventy sa usa ka -
72 Saba'in da biyu Seventy sa duha ka -
73 Saba'in uku Seventy sa tulo ka -
74 Saba'in da hudu Seventy sa upat ka -
75 Saba'in da biyar Kapitoan ug lima ka -
76 Saba'in da shida Kapitoan ug unom ka -
77 Saba'in da bakwai Seventy sa pito ka -
78 Saba'in da takwas Seventy sa walo ka -
79 Saba'in da tara Seventy siyam ka -
80 Tamanin Otsenta -
81 Tamanin daya Otsenta sa usa ka -
82 Tamanin da biyu Otsenta duha ka -
83 Tamanin uku Otsenta sa tulo ka -
84 Tamanin da hudu Otsenta upat ka -
85 Tamanin da biyar Kawaloan ug lima ka -
86 Tamanin da shida Otsenta unom ka -
87 Tamanin da bakwai Otsenta pito ka -
88 Tamanin da takwas Otsenta walo ka -
89 Tamanin da tara Otsenta siyam ka -
90 Tasa'in Kasiyaman -
91 Tasa'in daya Nubenta sa usa ka -
92 Tasa'in da biyu Kasiyaman ug duha ka -
93 Tasa'in uku Nubenta -
94 Casa'in da hudu Kasiyaman ug upat ka -
95 Tasa'in da biyar Kasiyaman ug lima ka -
96 Tasa'in da shida Kasiyaman ug unom ka -
97 Casa'in da bakwai Kasiyaman ug pito ka -
98 Tasa'in da takwas Kasiyaman walo ka -
99 Tasa'in da tara Kasiyaman ug siyam ka -
100 Xari Usa ka gatus ka -