Bosniyanci lambobi daga 1 zuwa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Sifili Nula -
1 Daya Jedan -
2 Biyu Dva -
3 Uku Tri -
4 Hudu četiri -
5 Biyar Pet -
6 Shida šest -
7 Bakwai Sedam -
8 Takwas Osam -
9 Tara Devet -
10 Goma Deset -
11 Goma sha Jedanaest -
12 Goma sha biyu Dvanaest -
13 Goma sha uku Trinaest -
14 Goma sha huɗu četrnaest -
15 Goma sha biyar Petnaest -
16 Goma sha shida šesnaest -
17 Goma sha bakwai Sedamnaesti -
18 Goma sha takwas Osamnaest -
19 Goma sha tara Devetnaest -
20 Ashirin Dvadeset -
21 Ashirin da daya Dvadeset jedan -
22 Ashirin da biyu Dvadeset dve -
23 Ashirin da uku Dvadeset tri -
24 Ashirin da hudu Dvadeset četiri -
25 Ashirin da biyar Dvadeset pet -
26 Ashirin da shida Dvadeset šest -
27 Ashirin da bakwai Dvadeset sedam -
28 Ashirin da takwas Dvadeset osam -
29 Ashirin da tara Dvadeset devet -
30 Talatin Trideset -
31 Talatin daya Trideset jedan -
32 Talatin da biyu Trideset dva -
33 Talatin uku Trideset tri -
34 Talatin da hudu Trideset četiri -
35 Talatin da biyar Trideset pet -
36 Talatin da shida Trideset šest -
37 Talatin da bakwai Trideset sedam -
38 Talatin da takwas Trideset osam -
39 Talatin da tara Trideset devet -
40 Arba'in četrdeset -
41 Arba'in daya Četrdeset jedan -
42 Arba'in da biyu Četrdeset dva -
43 Arba'in uku Četrdeset tri -
44 Arba'in da hudu Četrdeset četiri -
45 Arba'in da hudu Četrdeset pet -
46 Arba'in da shida Četrdeset šest -
47 Arba'in da bakwai Četrdeset sedam -
48 Arba'in da takwas Četrdeset osam -
49 Arba'in da tara Četrdeset devet -
50 Hamsin Pedeset -
51 Hamsin daya Pedeset jedan -
52 Hamsin da biyu Pedeset dva -
53 Hamsin uku Pedeset tri -
54 Hamsin da hudu Pedeset četiri -
55 Hamsin da biyar Pedeset pet -
56 Hamsin da shida Pedeset šest -
57 Hamsin da bakwai Pedeset sedam -
58 Hamsin da takwas Pedeset osam -
59 Hamsin da tara Pedeset devet -
60 Sittin šezdeset -
61 Sittin daya Šezdeset jedan -
62 Sittin da biyu Šezdeset dva -
63 Sittin uku Šezdeset tri -
64 Sittin da hudu Šezdeset četiri -
65 Sittin da biyar Šezdeset pet -
66 Sittin da shida Šezdeset šest -
67 Sittin da bakwai Šezdeset sedam -
68 Sittin da takwas Šezdeset osam -
69 Sittin da tara Šezdeset devet -
70 Saba'in Sedamdeset -
71 Saba'in daya Sedamdeset jedan -
72 Saba'in da biyu Sedamdeset dva -
73 Saba'in uku Sedamdeset tri -
74 Saba'in da hudu Sedamdeset četiri -
75 Saba'in da biyar Sedamdeset pet -
76 Saba'in da shida Sedamdeset šest -
77 Saba'in da bakwai Sedamdeset sedam -
78 Saba'in da takwas Sedamdeset osam -
79 Saba'in da tara Sedamdeset devet -
80 Tamanin Osamdeset -
81 Tamanin daya Osamdeset jedan -
82 Tamanin da biyu Osamdeset dva -
83 Tamanin uku Osamdeset tri -
84 Tamanin da hudu Osamdeset četiri -
85 Tamanin da biyar Osamdeset pet -
86 Tamanin da shida Osamdeset šest -
87 Tamanin da bakwai Osamdeset sedam -
88 Tamanin da takwas Osamdeset osam -
89 Tamanin da tara Osamdeset devet -
90 Tasa'in Devedeset -
91 Tasa'in daya Devedeset jedan -
92 Tasa'in da biyu Devedeset dva -
93 Tasa'in uku Devedeset tri -
94 Casa'in da hudu Devedeset četiri -
95 Tasa'in da biyar Devedeset pet -
96 Tasa'in da shida Devedeset šest -
97 Casa'in da bakwai Devedeset sedam -
98 Tasa'in da takwas Devedeset osam -
99 Tasa'in da tara Devedeset devet -
100 Xari Sto -