Basque lambobi daga 1 zuwa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Sifili Zero -
1 Daya Bat -
2 Biyu Bi -
3 Uku Hiru -
4 Hudu Lau -
5 Biyar Bost -
6 Shida Sei -
7 Bakwai Zazpi -
8 Takwas Zortzi -
9 Tara bederatzi -
10 Goma Hamar -
11 Goma sha Hamaika -
12 Goma sha biyu Hamabi -
13 Goma sha uku Hamahiru -
14 Goma sha huɗu Hamalau -
15 Goma sha biyar Hamabost -
16 Goma sha shida Hamasei -
17 Goma sha bakwai Hamazazpi -
18 Goma sha takwas Hamazortzi -
19 Goma sha tara Hemeretzi -
20 Ashirin Hogei -
21 Ashirin da daya Hogei bat -
22 Ashirin da biyu Hogei bi -
23 Ashirin da uku Hogei hiru -
24 Ashirin da hudu Hogei lau -
25 Ashirin da biyar Hogei bost -
26 Ashirin da shida Hogei sei -
27 Ashirin da bakwai Hogei zazpi -
28 Ashirin da takwas Hogei zortzi -
29 Ashirin da tara Hogei bederatzi -
30 Talatin Hogeita hamar -
31 Talatin daya Hogeita bat -
32 Talatin da biyu Hogeita bi -
33 Talatin uku Hogeita hiru -
34 Talatin da hudu Hogeita lau -
35 Talatin da biyar Hogeita bost -
36 Talatin da shida Hogeita sei -
37 Talatin da bakwai Hogeita zazpi -
38 Talatin da takwas Hogeita zortzi -
39 Talatin da tara Hogeita bederatzi -
40 Arba'in Berrogei -
41 Arba'in daya Berrogei bat -
42 Arba'in da biyu Berrogeita bi -
43 Arba'in uku Berrogeita hiru -
44 Arba'in da hudu Berrogeita lau -
45 Arba'in da hudu Berrogeita bost -
46 Arba'in da shida Berrogeita sei -
47 Arba'in da bakwai Berrogeita zazpi -
48 Arba'in da takwas Berrogeita zortzi -
49 Arba'in da tara Berrogeita bederatzi -
50 Hamsin Berrogeita -
51 Hamsin daya Berrogeita bat -
52 Hamsin da biyu Berrogeita bi -
53 Hamsin uku Berrogeita hiru -
54 Hamsin da hudu Berrogeita lau -
55 Hamsin da biyar Berrogeita bost -
56 Hamsin da shida Berrogeita sei -
57 Hamsin da bakwai Berrogeita zazpi -
58 Hamsin da takwas Berrogeita zortzi -
59 Hamsin da tara Berrogeita bederatzi -
60 Sittin Hirurogei -
61 Sittin daya Hirurogeita bat -
62 Sittin da biyu Hirurogeita bi -
63 Sittin uku Hirurogeita hiru -
64 Sittin da hudu Hirurogeita lau -
65 Sittin da biyar Hirurogeita bost -
66 Sittin da shida Hirurogeita sei -
67 Sittin da bakwai Hirurogeita zazpi -
68 Sittin da takwas Hirurogeita zortzi -
69 Sittin da tara Hirurogeita bederatzi -
70 Saba'in Hirurogeita -
71 Saba'in daya Hirurogeita hamar bat -
72 Saba'in da biyu Hirurogeita bi -
73 Saba'in uku Hirurogeita hiru -
74 Saba'in da hudu Hirurogeita lau -
75 Saba'in da biyar Hirurogeita hamabost -
76 Saba'in da shida Hirurogeita sei -
77 Saba'in da bakwai Hirurogeita zazpi -
78 Saba'in da takwas Hirurogeita zortzi -
79 Saba'in da tara Hirurogeita bederatzi -
80 Tamanin Laurogei -
81 Tamanin daya Laurogei bat -
82 Tamanin da biyu Laurogeita bi -
83 Tamanin uku Laurogeita hiru -
84 Tamanin da hudu Laurogeita lau -
85 Tamanin da biyar Laurogeita bost -
86 Tamanin da shida Laurogeita sei -
87 Tamanin da bakwai Laurogeita zazpi -
88 Tamanin da takwas Laurogeita zortzi -
89 Tamanin da tara Laurogeita bederatzi -
90 Tasa'in Laurogeita hamar -
91 Tasa'in daya Laurogeita bat -
92 Tasa'in da biyu Laurogeita bi -
93 Tasa'in uku Laurogeita hiru -
94 Casa'in da hudu Laurogeita lau -
95 Tasa'in da biyar Laurogeita bost -
96 Tasa'in da shida Laurogeita sei -
97 Casa'in da bakwai Laurogeita zazpi -
98 Tasa'in da takwas Laurogeita zortzi -
99 Tasa'in da tara Laurogeita bederatzi -
100 Xari Ehun -