Yunan nömrələri

Yunan nömrələri

# Azərbaycan dili Yunan Sound
0 Sıfır μηδέν
1 Bir ένα
2 Iki δύο
3 Üç τρία
4 Dörd τέσσερα
5 Beş πέντε
6 Altı έξι
7 Yeddi εφτά
8 Səkkiz οχτώ
9 Doqquz εννέα
10 On δέκα
11 On bir ένδεκα
12 On iki δώδεκα
13 On üç δεκατρία
14 On dörd δεκατέσσερα
15 On beş δεκαπέντε
16 On altı δεκαέξι
17 On yeddi δεκαεπτά
18 On səkkiz δεκαοκτώ
19 On doqquz δεκαεννιά
20 Iyirmi είκοσι
21 Iyirmi bir Είκοσι ένα
22 İyirmi iki Είκοσι δύο
23 Iyirmi üç Είκοσι τρία
24 Iyirmi dörd Είκοσι τέσσερα
25 Iyirmi beş Είκοσι πέντε
26 Iyirmi altı Είκοσι έξι
27 Iyirmi yeddi Είκοσι επτά
28 Iyirmi səkkiz Είκοσι οκτώ
29 Iyirmi doqquz Είκοσι εννέα
30 Otuz τριάντα
31 Otuz bir Τριάντα ένα
32 Otuz iki Τριάντα δύο
33 Otuz üç Τριάντα τρία
34 Otuz dörd Τριάντα τέσσερα
35 Otuz beş Τριάντα πέντε
36 Otuz altı Τριάντα έξι
37 Otuz yeddi Τριάντα επτά
38 Otuz səkkiz Τριάντα οκτώ
39 Otuz doqquz Τριάντα εννέα
40 Qırx σαράντα
41 Qırx bir Σαράντα ένα
42 Qırx iki Σαράντα δύο
43 Qırx üç Σαράντα τρεις
44 Qırx dörd Σαράντα τέσσερα
45 Qırx beş Σαράντα πέντε
46 Qırx altı Σαράντα έξι
47 Qırx yeddi Σαράντα επτά
48 Qırx səkkiz Σαράντα οκτώ
49 Qırx doqquz Σαράντα εννέα
50 Əlli πενήντα
51 Əlli bir Πενήντα ένα
52 Əlli iki Πενήντα δύο
53 Əlli üç Πενήντα τρία
54 Əlli dörd Πενήντα τέσσερις
55 Əlli beş Πενήντα πέντε
56 Əlli altı Πενήντα έξι
57 Əlli yeddi Πενήντα επτά
58 Əlli səkkiz Πενήντα οκτώ
59 Əlli doqquz Πενήντα εννέα
60 Altmış εξήντα
61 Altmış bir Εξήντα ένα
62 Sixty iki Εξήντα δύο
63 Altmış üç Εξήντα τρεις
64 Altmış dörd Εξήντα τέσσερις
65 Altmış beş Εξήντα πέντε
66 Altmış altı Εξήντα έξι
67 Altmış yeddi Εξήντα επτά
68 Altmış səkkiz Εξήντα οκτώ
69 Sixty doqquz Εξήντα εννέα
70 Yetmiş εβδομήντα
71 Yetmiş bir Εβδομήντα ένα
72 Yetmiş iki Εβδομήντα δύο
73 Yetmiş üç Εβδομήντα τρία
74 Yetmiş dörd Εβδομήντα τέσσερα
75 Yetmiş beş Εβδομήντα πέντε
76 Yetmiş altı Εβδομήντα έξι
77 Yetmiş yeddi Εβδομήντα επτά
78 Yetmiş səkkiz Εβδομήντα οκτώ
79 Yetmiş doqquz Εβδομήντα εννέα
80 Səksən ογδόντα
81 Səksən bir Ογδόντα ένα
82 Səksən iki Ογδόντα δύο
83 Səksən üç Ογδόντα τρεις
84 Səksən dörd Ογδόντα τέσσερις
85 Səksən beş ογδόντα πέντε
86 Səksən altı Ογδόντα έξι
87 Səksən yeddi Ογδόντα επτά
88 Səksən səkkiz Ογδόντα οκτώ
89 Səksən doqquz Ογδόντα εννέα
90 Doxsan ενενήντα
91 Doxsan bir Ενενήντα ένας
92 Doxsan iki Ενενήντα δύο
93 Doxsan üç Ενενήντα τρία
94 Doxsan dörd Ενενήντα τέσσερα
95 Doxsan beş Ενενήντα πέντε
96 Doxsan altı Ενενήντα έξι
97 Doxsan yeddi Ενενήντα επτά
98 Doxsan səkkiz Ενενήντα οκτώ
99 Doxsan doqquz Ενενήντα εννέα
100 Yüz εκατό

Comments